Stadgar för Basement LAN.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Basement LAN

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Lund.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Sverok.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja e-sportspelande och LAN för, främst men inte begränsat till, föreningens medlemmar.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 september till 31 augusti.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på medlemsmötet. Medlemsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av rådet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa medlemsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Avstängning av medlem på medlemsmöte måste bifallas med två tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet.

Styrelsen och medlemsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Rådet
Rådet ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på medlemsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens råd består av ordförande, kassör och fyra (4) rådsmedlemmar. Vid behov kan även extra rådsmedlemmar väljas.

Samma person får inte ha flera poster i rådet.

Rådet väljs på ordinarie medlemsmöte och tillträder direkt efter valet. Medlemsmötet kan välja att vakantsätta poster i rådet. Rådet kan tillsätta de vakantsatta posterna efter behov. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på medlemsmöte en revisor och även en revisorsersättare. Valbar är person som inte sitter i rådet. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska medlemsmötet välja minst en (1) och upp till två (2) ordinarie valberedare och en sammankallande valberedare. Sammankallande valberedare har ansvaret för att presentera ett förslag som skickas ut senast två veckor innan årsmöte som innefattar personval. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie medlemsmöte
Ordinarie medlemsmöte ska hållas årligen. Rådet beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar kallas minst fyra veckor i förväg. Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Motioner ska vara Rådet tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie medlemsmöte:

1) Mötets öppnande.

2) Mötets behörighet.

3) Val av mötesordförande.

4) Val av mötessekreterare.

5) Val av två personer att justera protokollet och räkna rösterna.

6) Rådets verksamhetsberättelse för förra året.

7) Ekonomisk berättelse för förra året.

8) Revisorernas berättelse för förra året.

9) Ansvarsfrihet för förra årets råd.

10) Årets verksamhetsplan.

11) Årets budget och fastställande av nästkommande års medlemsavgift.

12) Val av årets råd.

13) Val av årets revisor och revisorersättare.

14) Val av årets valberedare.

15) Övriga frågor.

16) Mötets avslutande.

§12 Extra medlemsmöte
Om rådet vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska rådet kalla till extra medlemsmöte. Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra medlemsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av president och skattmästare var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av rådet att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på medlemsmöte. På rådsmöten har endast närvarande ur rådet rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på medlemsmöte eller rådsmöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra, eller så bordläggs frågan.

§16 Elektronisk kommunikation
En stor del av föreningens kommunikation sker elektroniskt. För föreningens och dessa
stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på
papper.

§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på medlemsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelars (2/3) kvalificerad majoritet. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande medlemsmöten.

§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på medlemsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge samtliga eller minst fem (5) röstberättigade och på medlemsmötet fullt närvarande medlemmar vägrar godkänna föreningens upplösning.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista medlemsmötet.

§19 Anslutna föreningar
Förening som av rådet antagits som ansluten benämns i denna stadga som medlemsförening. För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har minst fem medlemmar och delvis verkar i enlighet med Basement LANs syfte och godkänner dess stadgar. Medlemsföreningar utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.

Det åligger medlemsföreningar att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som rådet behöver för att bedriva Basement LANs centrala verksamhet. Medlemsföreningar som bryter mot Basement LANs stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan stängas av med omedelbar verkan av rådet. Nästkommande ordinarie medlemsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening.

Medlemsföreningar räknas inte som medlemmar i Basement LAN.

§20 Föreningens namns förkortning
Föreningens namn förkortas “BML”

< ?>